FINACCON, s.r.o.

FINACCON, s.r.o.

účtovná a poradenská kancelária

Nábrežie mládeže 89
949 01 Nitra
IČO: 36548031
DIČ: 2020154059

Informácie o kancelárii FINACCON, s.r.o.

Hlavné zameranie spoločnosti FINACCON, s.r.o.  je poskytovanie  účtovných, ekonomických služieb klientom z radov fyzických aj právnických osôb. Svojim zákazníkom ponúkame aj finančné poradenstvo.

Kvalifikované komplexné služby poskytujeme v nižšie uvedených oblastiach.

 

Poskytované služby

V rámci jednoduchého účtovníctva poskytujeme služby:

- vedenie peňažného denníka

- vedenie pokladničnej knihy

- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov

- vedenie evidencie majetku

- vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty

- spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie

- vedenie ostatných účtovných kníh

- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

- spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

V rámci podvojného účtovníctva poskytujeme služby:

- spracovanie predložených dokladov

- vedenie hlavnej knihy

- vedenie analytickej evidencie

- vedenie účtovného denníka

- evidencia pohľadávok a záväzkov

- evidencia majetku

- vedenie pokladničnej knihy

- evidencia DPH, daňové priznanie

- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

- vyhotovenie ročnej účtovnej závierky

 

Mzdová a personálna agenda:

- mesačné spracovanie miezd

- vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad

- ročné zúčtovanie dane z príjmu

- vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov

- daň zo závislej činnosti

- vedenie mzdových listov

- vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami

 

Daňová evidencia, spracovanie daňových priznaní:

- daň z príjmov PO

- daň z príjmov FO

- daň z pridanej hodnoty

- daň z motorových vozidiel

 

Dane:

- daňové poradenstvo a daňová evidencia

- príprava podkladov a zostavovanie všetkých typov daňových priznaní

- zaistíme podanie priznaní na súvisiacich úradoch a včas Vás informujeme o splatných daniach

 

AUDIT účtovnej závierky:

Obchodné spoločnosti povinne vytvárajúce základné imanie pri splnení určitých podmienok, na základe ustanovení Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve, musia mať účtovnú závierku overenú audítorom. Poskytujeme služby štatutárneho auditu na základe licencie udelenej Slovenskou komorou audítorov.

 

Poskytované služby z uvedených oblastí realizujeme po dohode s klientom.

S kým môžete prísť do kontaktu?

FINACCON, s.r.o. 

Nábrežie mládeže  89

949 01  Nitra

 

Kde nás nájdete?